Hour Day Month Year
20:46 08 02 2023
Geng
Geng
Yang Metal
Ding
Ding
Yin Fire
Jia
Jia
Yang Wood
Gui
Gui
Yin Water
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
You
You
Rooster
Yin Metal
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Date: 2023-02-08 20:46
Yang Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 3, Id: 467
SE Void S SW
Void
Harmonies
Xin Rice (F)
Gui Xun 4
Tiger
Yi Pillar
Ji Li 9
Warrior
Bing Heart
Xin Kun 2
E
Supreme Yin
Ji Hero
Ren Zhen 3
Commander:
Heavenly Aggressor at 1
Messenger:
Injury Door at 9
Earth
Geng Grass
Yi Dui 7
W
Snake
Gui Assistant
Wu Gen 8
Commander
Ren Aggressor
Geng Kan 1
Heaven
Wu Official
Bing Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Yang Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 3, Id: 467
SE Void S SW
Void
Xiu Zha
San Qi Zhi
Zhu Tou
Ri Shi
E
Chart Id : 467
Qi Ge
W
Fei Gong
Long Fan
NE N Horse NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2023 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.