Hour Day Month Year
05:54 02 12 2023
Ding
Ding
Yin Fire
Jia
Jia
Yang Wood
Gui
Gui
Yin Water
Gui
Gui
Yin Water
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Date: 2023-12-02 05:54
Yin Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 5, Id: 784
SE Void S SW
Void
Earth
Yi Heart
Ji Xun 4
Warrior
Ren Grass
Gui Li 9
Tiger
Ding Official
Xin Kun 2
Horse
E
Heaven
Bing Pillar
Geng Zhen 3
Commander:
Heavenly Fowl at 8
Messenger:
Death Door at 2
Harmonies
Geng Aggressor
Bing Dui 7
W
Commander
Xin Rice (F)
Ding Gen 8
Snake
Gui Hero
Ren Kan 1
Supreme Yin
Ji Assistant
Yi Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 5, Id: 784
SE Void S SW
Void
Gui Dun
Xing Shi
Quan Yi
Horse
E
Ying Bai
Chart Id : 784
Qi Ge
Tai Huo
W
Hu Dun
Xiang Zuo
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2023 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.