Hour Day Month Year
16:44 02 10 2022
Geng
Geng
Yang Metal
Wu
Wu
Yang Earth
Ji
Ji
Yin Earth
Ren
Ren
Yang Water
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Zi
Zi
Rat
Yang Water
You
You
Rooster
Yin Metal
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Date: 2022-10-02 16:44
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 5, Id: 597
SE S Void Void SW
Earth
Ren Heart
Ding Xun 4
Warrior
Wu Grass
Ji Li 9
Tiger
Geng Official
Yi Kun 2
E
Heaven
Xin Pillar
Bing Zhen 3
Commander:
Heavenly Fowl at 8
Messenger:
Death Door at 8
Harmonies
Bing Aggressor
Xin Dui 7
W
Horse
Commander
Yi Rice (F)
Geng Gen 8
Snake
Ji Hero
Wu Kan 1
Supreme Yin
Ding Assistant
Ren Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 5, Id: 597
SE S Void Void SW
Ren Xing
Qi Ge
Da Ge
Fu Gong
E
Chart Id : 597
W
Horse
Ri Shi
Fei Gong
Di Jia
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.